Obchodné podmienky a ochrany osobných údajov

Platobné, dodacie podmienky

1 Základné pojmy:

1.1 Prevádzkovateľom a zástupcom OPTIKANAZBRANE je spoločnosť FLORADIES s.r.o., Hollého 752/6, Senica 90501, IČO: 44 74 34 16, IČDPH: SK2022814992 , email: floradies@floradies.skZákazníkom sa rozumie registrovaný užívateľ spoločnosti FLORADIES s.r.o., ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.  Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky.  Zásielkou sa rozumie produkt, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa na stránke www.floradies.sk Zasielateľskou spoločnosťou sa rozumie zmluvný partner Prevádzkovateľa, ktorý realizuje doručenie Zásielok

2 Objednávka:

2.1 Zákazník má možnosť výberu konkrétnej produktu na stránke, ktorý chce poslať Príjemcovi. K tomuto kroku je potrebná registrácia na stránke Prevádzkovateľa. Po ukončení objednávky svoju voľbu potvrdí a uskutoční platbu. Minimálna hodnota objednávky (mimo ceny za doručenie) je 10 € bez DPH.

3 Zrušenie objednávky

3.1 Objednávku je možné zrušiť maximálne do 24 hodín pred dátumom doručenia Príjemcovi. Zákazník tak môže urobiť telefonicky +421918394214, mailom na info@optikanazbrane.sk. V prípade, že zákazník zruší objednávku neskôr ako jeden pracovný deň pred dodaním zásielky, prevádzkovateľ si účtuje storno poplatok vo výške 100% uhradenej sumy. Ak zákazník zruší objednávku včas (t. zn. 2 pracovné dni pred dátumom dourčenia), Prevádzkovateľ uhradí zákazníkovi zaplatenú čiastku bankovým prevodom späť v plnej výške zníženej o spracovateľský poplatok vo výške 2,- €.

4 Platba:

4.1 Za objednanú Zásielku môže Zákazník platiť nasledovne:

DOBIERKA

Objednaný tovar bude doručený poštou alebo kuriérom do miesta bydliska objednávateľa. Objednávateľ si objednaný tovar na pošte prevezme po uhradení ceny dobierky v prípade, že neplatil prevodom na účet.

Cena dobierky pozostáva z ceny tovaru, ceny poštovného a poistného  a z ceny balného. Celá suma je automaticky vypočítaná a objednávateľovi sa zobrazuje v priebehu objednávkového procesu.

 Kuriérom

Ceny prepravy prepravy systém E-shopu generuje presne podľa objemovej hmotnosti vybraného tovaru. Kuriérom je možné tovar dodať aj na dobierku (t.j. zaplatíte za tovar priamo u kuriéra). Systém E-shopu túto cenu priamo započítava do nákladov na doručenie t.j. objednávateľ počas objenávkového procesu sumu za dobierku a doručenie vidí.

Ďalšie spôsoby platby:

Bankovým prevodom na č.ú.

VUB Bank 1590636053/0200      IBAN  SK5502000000003045323851

TATRA Banka 2620811356/1100

 ÚDAJE PRE ZAHRANIČNÝ PREVOD

nazov účtu : floradies
SWIFT KOD : TATRSKBX
IBAN :  SK4011000000002620811356
adresa banky : Hodžovo námestie 3, Bratislava, Slovenská republika

 (Prevádzkovateľovi musí byť poskytnutá kópia dokladu o zaplatení)

Poštovou poukážkou

(dodávka sa neuskutoční, ak prevádzkovateľovi nie je poskytnutá kópia dokladu o zaplatení),

Osobne

Po telefonickom dohovore v čase : Po - Pi: 16 - 19:00 So: 8:00 - 14:30

V prípade výberu voľby osobného odberu balné nebude účtované. Miesto osobného odberu bude dohodnuté telefonicky.

5 Dodacie podmienky:

5.1 Preprava sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok Zasielateľskej spoločnosti. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v cene konkrétneho spôsobu doručenia, ktorá sa automaticky pripočítava k cene objednávky. Cena vygenerovaná stránkou www.floradies.sk po vystavení objednávky je už konečná vrátane vedľajších nákladov. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. Prevádzkovateľ zabezpečuje dodanie zásielky v pracovných dňoch, čo možno najpresnejšie v termíne podľa želania zákazníka  V prípade, že Príjemca odmietne prevziať zásielku od nášho kuriéra prevádzkovateľ za túto skutočnosť neručí a zásielku eviduje ako vybavenú. Dôvod, prečo príjemca zásielku odmietol prevziať nezisťujeme pretože sa môže jednať o rôzne spory medzi objednávateľom a príjemcom. Ak zákazník pri vystavení objednávky udá fiktívnu alebo neúplnú adresu a doručenie nie je možné realizovať, Prevádzkovateľ rovnako za túto skutočnosť nezodpovedá a zásielka je rovnako evidovaná ako vybavená. V zmieňovaných prípadoch nevzniká nárok na reklamačné konanie pre objednávateľa, pretože servis, ku ktorému sa firma zaviazala aj skutočne poskytla a objednávku sa snažila doručiť. Vrátenie tovaru zákazníkom je možné bez udania dôvodu do 7 dní, za podmienky, že uhradí prevádzkovateľovi všetky náklady s tým spojené (dopravné náklady, balné, manipulačné poplatky), nakoľko zákon ukladá vrátenie ceny tovaru a nie služieb spojených s jeho dodaním.

6 Záväzky strán:

6.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • dodať správny druh Zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene
 • zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia,
 • v prípade, že nie je možné Zásielku doručiť je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup,
 • zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,
 • všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani na ich komerčné využitie.

6.2 Zákazník sa zaväzuje:

 • objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa,
 • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia,
 • v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, pokiaľ mu nebolo pridelené zákaznícke číslo alebo kód,
 • súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej Zásielky (ak Príjemca odmietne Zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by Zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola Zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu) ako vybavenej.

7 Záruka:

Na tovar poskytuje Prevádzkovateľ 2 ročnú pokiaľ výrobca neudá inú. Záruka sa však výhradne vzťahuje na vady materiálu a nie na škody vzniknuté nesprávnym používaním výrobku. Vadný  tovar objednávateľ vráti prevádzkovateľovi, pričom opätovnú zásielku s rovnakým tovarom už objednávateľ neplatí.

Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky, denne od 8:00 do 18:00 na čísle 0915731319,
 • e-mailom na info@optikanazbrane.sk ,
 • poštou na adrese Optikanazbrane - FLORADIES s.r.o., Hollého 752/6, Senica 90501

V prípade, že je prevádzkovateľ za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že Zásielka bola doručená riadne a včas. Zákazník zodpovedá prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

Ak obdržíte zásielku poškodenú evidentne pri preprave vráťte ju doručovateľovi (Slovenská pošta, kuriér), ktorí nesú za poškodenie plnú zodpovednosť. Túto skutočnosť je potrebné nahlásiť aj prevádzkovateľovi aby bola včas podaná reklamácia aj z jeho strany. Po uznaní reklamácie bude objednávateľovi zaslaný rovnaký tovar, pričom objednávateľ doručenie ani dobierku viac neplatí.

8 Záverečné ustanovenia:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. novembra 2010

Ochrany osobných údajov:

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť FLORADIES s.r.o., IČO: 44743416, , so sídlom Hollého 752/6, 905 01 Senica (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
  adresa: Hollého 752/6, 905 01 Senica
  email: info@optikanazbrane.sk
  telefón: +421915731319
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  a) plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  b) oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  c)Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  a) vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú
  vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  b) zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  a) po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
  b) po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  a) Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  b) zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  c) spracovávajúce účtovníctvo,
  d) zaisťujúce marketingové služby.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
  a) právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  b) právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  c) právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  d) právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  e) právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  f) právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.